Regulamin

Ogólne Warunki Umowy

W niniejszym Zbiorze znajdziesz warunki Twojego Wpisu do katalogu I-BAZA FIRM administrowanego przez…

 

§ 1. Przepisy ogólne – zakres obowiązywania.

Zawarte w Zbiorze Ogólne Warunki Umowy (zwane dalej OWU) o Wpis firmy Nabywcy
do bazy danych ogólnopolskiej bazy firm pod nazwą I-BAZA FIRM (internetowy katalog firm), (zwanej dalej Bazą Firm) pod adresem www.i-bazafirm.pl., obowiązują dla wszystkich obecnych i przyszłych umów o Wpis firmy Nabywcy do bazy danych ogólnopolskiej Bazy Firm.

 

1.     Wpisu do Bazy Firm Nabywca dokonuje albo poprzez wpisanie swoich danych firmy Nabywcy do formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.baza-firm.com.pl lub przez wysłanie wiadomości e-mail.

2.     Wykupując pakiet na umieszczenie wpisu w Bazie Firm, nabywca odpłatnie (150 zł netto) otrzyma wpis na który będzie składał się artykuł, wpis do bazy ogłoszeń i wpis do katalogu firm.

3.     Publikacje z punktu 2 będą na portalu przez okres 24 miesięcy. Po tym okresie Baza Firm automatycznie może nie świadczyć dalszej usługi w postaci utrzymywania wpisów na portalu.

4.     W przypadku zawarcia umowy o Wpis, doręcza się Nabywcy fakturę VAT z tytułu zarejestrowania Wpisu firmy Nabywcy w Bazie Firm na czas 24 miesiące.

5.     Cena za Wpis zależna jest od czasu trwania umowy oraz wybranych elementów Usług i Dodatków do Wpisu.

6.   Możliwe jest dokonanie edycji danych teleadresowych we wpisie na portalu poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Zmian można dokonać 1 raz rocznie podczas obowiązywania umowy.

7.   I-BAZA FIRM nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem zaistniałych przeszkód technicznych w korzystaniu z Bazy Firm przez Nabywcę jak też przez osoby trzecie.

8.   Z przyczyn technicznych administrator serwisu Baza Firm na stronie www.i-bazafirm.pl, jest upoważniony w każdym roku funkcjonowania serwisu Baza Firm i obowiązywania umowy o Wpis do dwukrotnego przerwania (wstrzymania) emisji internetowej serwisu Baza Firm na stronie www.baza-firm.com.pl. przez nieprzerwany czas 48 godzin.

9.   I-BAZA FIRM jest upoważniona do usunięcia z Bazy Firm Wpisu zawierającego odesłania (linki) albo treści, niedozwolone przez odpowiednie przepisy prawa polskiego i międzynarodowego.
W przypadku usunięcia Wpisu na podstawie uprawnienia zawartego w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie zapłacone tytułem wykonania umowy nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.

10.      I-BAZA FIRM zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w funkcjonowaniu serwisu Baza Firm pod adresem www.i-bazafirm.pl. bez uprzedniego poinformowania bądź konieczności uzyskania zgody Nabywcy. Na prośbę Nabywcy lub z jego własnej inicjatywy do Wpisu może zostać dołączona Mapka Google. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za sposób administrowania ani zmiany jakie zostaną wprowadzone w tym produkcie przez firmę Google.